Ölçüm ve Analizler aşağıda belirtilen yönetmelikler kapsamında yapılmaktadır.

1- Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
2- İçme Suyu Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
3- Balık Çifliktleri Tebliği
4- Çevresel Gürültü Yönetmeliği
5- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
6- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
7- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
8- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
9- Atıksu Arıtma Tebliği

Ayrıca

Hidroelektrik Santrali Mevcut Durum Analizleri (HES Kapsamında İstenilen Analizler)
Bu Kapsamda;

* Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

* Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini

* Çözünmüş Oksijen Tayini

* Çökebilen Katı Madde Tayini

* Yağ ve Gres Tayini

* Fenol Tayini

* Ph Tayini

* İletkenlik ve Tuzluluk

* Toplam Çözünmüş Katı

* Askıda Katı Madde Analizi

* Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerinin Tespiti ve Sayımı

* Fekal Koliform, Toplam Koliform, Fekal Stretokok

* Serbest Klor Tayini

* Nitrit Azotu Tayini

* Nitrat Azotu Tayini

* Sülfat Tayini

* Fosfat Tayini (Orta Fosfat ) Toplam Fosfor

* Amonyum ve Amonyak Azotu Tayini

* Kjeldahl Azotu ve Organik Azot Tayini

* Klorür Tayini

* Klorofil –a Tayini

analizleri yapılmaktadır…

* Sülfit Tayini

* Renk

* Sıcaklık

* Sülfür

* Toplam Azot

* Florür Tayini

* Krom +6

* Toplam Siyanür

* Deterjan (MBAS)

* Civa (Soğuk Buhar)

* Arsenik

* Selenyum

* Antimon

* Alüminyum,

* Baryum

* Molibden

* Çinko

* Mangan

* Nikel

* Lityum

* Kadmiyum

* Sodyum

* Kalsiyum

* Kobalt

* Magnezyum

* Potasyum

* Bakır

* Demir

* Antimon

* Gümüş

* Kurşun

* Demir

* Krom

* Işık Geçirgenliği

* Kalay

* Gravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini

* Pasif Örnekleme İle SO2, NO2, NO, BTEX, NH3 VOC, H2S, O3, HF, HCl, HNO3, HBr, H2SO4, N2O, Aldehitler

* Çöken Toz Tayini

* Gürültü Ölçümleri

* Emisyon Ölçümleri

Sabrın Emeğin Güvenin Azmin Laboratuvarı